Deze foto is genomen in 1943. Links Anna Uithof en rechts haar zus Jitske.


1941. Jitske met haar knuffel om lekker te slapen.


1946: Jitske en Annie met hun buurmeisje  Froukje Brouwer op de Knypster merke. De meisjes hadden speciale jasjes aan: Hun vader had kleding geruild met een Duitse soldaat. De Duitse soldaat kon dan weer in gewone kleding de grens over naar zijn vrouw en kinderen. Moeder Ike maakte van de soldatenjas ( regenjas) twee mooie jasjes voor haar dochters.


Dit was Knypster merke in 1955 . Op een maandagmiddag om half drie. De vrouw met de harmonica is Geertje de With wonend op de Benedenknipe 143. De vrouw links met het geldbakje is Jitske Uithof (toen wonend op Benedenknijpe 152). De foto is genomen voor het postkantoor (nu Meijerweg 85). De man rechts op de foto is Keimpe ten Hage (visverkoper). De vrouw links is Femmy Bouma (van het café).


Deze foto is in 1930 in de Benedenknipe gemaakt. Op de fiets Jouke Dam. Hij is geboren in 1909 in de Bovenknipe. Jouke woonde in de Benedenknipe . Nu Meijerweg 107. De man met de pijp is Wieger de Jong. Hij is geboren in 1907 in de Benedenknipe. Wieger woonde in de Bovenknipe ( nu Dominee Veenweg 59)Dit is een rekening van Auke Haisma voor de heer Hendrik Bruinsma. Auke Haisma is geboren te Kortehemmen. Hij woonde in bij zijn vader Jan Binnes Haisma, directeur van de boterfabriek. Zij woonden aan de noordkant van de vaart, vlakbij de Foksebrêge. De heer Hendrik Bruinsma was hoofd van de school in de Bovenknipe.

Op nummer 61 Bovenknipe woonde Auke Haisma. Op  het uithangbord stond: Rijwielhandel. Op nummer 64 (Nu Meijerweg 135 -Waar Kees Seinstra woont) was in 1917 de bakkerij Franx gevestigd. In 1832 was bakker Pieter Boltje daar gevestigd. Hij moest tante zeggen tegen Lamkje Abeles, die de boerderij van de familie Keuning in 1811 heeft opgericht. Dit valt te controleren via Hisgis van 1832.Fedde Hendriks.

In februari 2017 kreeg Kynhout van de heer Heida uit Heerenveen een aantal originele tekeningen gemaakt door Fedde Hendriks. De oudste dateren van 1790.

In 1812 nam de familie de achternaam Bakker aan.

De ouders van Fedde Hendriks waren: Hendrik Klaasens en Joukje Hylkes (de namen werden destijds op verschillende manieren geschreven, maar dat kwam toen vaak voor).

Hinderyk Klaasens en Joukjen Hilkes doen op 24 februari

1768 belijdenis. In december 1770 wordt Hinderyk Klaasens ouderling. In 1772 staat hij als lidmaat in de kerkboeken van Het Meer en de Knipe. Joukje Hylkes Bakker is op 2 maart 1819 te Benedenknipe (huisnummer 37) overleden en Hendrik Klazes Bakker overleed op 24 mei 1820 te Benedenknipe (ook huisnummer 37).

Hun kinderen waren:

1. Hylke Hendriks gedoopt op 2 oktober 1768 te Benedenknipe.

2. Antie Hendriks gedoopt op 23 maart 1771 te Benedenknipe.

3. Fedde Hendriks geboren op 10 juli 1774 te

Benedenknipe en gedoopt op 7 augustus aldaar.

4. Bouwe Hendriks geboren op 13 oktober 1777 te

Benedenknipe en gedoopt op 2 november 1777 aldaar.

Hendrik Klazes staat in het bevolkingsregister van 1815 vermeld als bakker van beroep. Er waren in 1815 10 bakkers in de Knipe. Daarvan hadden 3 ook de achternaam Bakker.


Dit is de Jan Bakkersbrug. Het tweede donkere huis is de bakkerij. Aan de linkerkant van de brug woonde brugwachter Rozenberg (nu Meijerweg 151). Bij de hoge boom links is het Slûske.


Deze foto van de bakkerij van Jan Bakker is van 1926. De personen van links naar rechts: Koop van der berg, Reitse van het Meer, Popke de Haan, Jan Bosscher, Uilke van der Ende en de eigenaar Jan Bakker.


Dit zijn twee wafelijzers van Jan Bakker. Kynhout heeft ze gekregen van mevrouw Els ten Have-Stienstra uit Westerbork. Zij is een directe nazaat van Jan Bakker. Ook heeft ze ons het volgende geschonken: kinderkleertjes van de beide dochters van Jan Bakker en een aantal koffiekopjes met teksten erop. Onder andere met de naam Aaltje Veenbaas, de echtgenote van Jan Bakker.


Voor van links naar rechts: Jan Bakker, kleinzoon Sjoerd Stienstra, Aaltje Bakker-Veenbaas.

Achter van links naar rechts: schoonzoon Bauke Stienstra, Hitje Stienstra-Bakker en Antje Bakker.

De geschiedenis van de familie Jan Bakker.

In 1815 staat de grootvader van Jan Bakker ( Marten Jans Bakker) al te boek als bakker in de Knijpe. Daarna zijn zoon Jacob Martens Bakker en daarna zijn kleinzoon Jan Jacobs Bakker.

Jan Jacobs Bakker trouwde op 20 mei 1877 met Aaltje Jans Veenbaas. Ze kregen twee dochters: Anna ( 27-9-1879) en Hitje (22-10-1880). Aaltje Veenbaas is op 1 november 1926 overleden en haar man Jan Bakker op 2 maart 1936.

Hun dochter Hitje trouwde op 21 mei 1908 met Bauke Stienstra. Bauke heeft nog gewerkt in de bakkerij van Jan Bakker. Bauke en Hitje kregen een zoon : Sjoerd. De vader van Els ten Have- Stienstra. Els heeft ons een schat aan materiaal gegeven uit de bakkerij van Jan Bakker.

 

De laatste bewoners van de bakkerij waren Siebe Schoppen en zijn gezin. Ze woonden daar van september 1960 tot juni 1967. De allerlaatste bewoner was Arend Heida (oud-kroeghouder van café de Hoek). Daarna is het pand afgebroken. De huidige locatie is Meijerweg 147.Deze briefkaart van 1911 is geschreven door Jan Bakker. Hij schreef hem aan zijn schoonzoon Bauke Stienstra. Els ten Have-Stienstra, een directe nazaat van Jan Bakker, heeft de kaart aan Kynhout geschonken.


Ook dit boekje hebben we van mevrouw ten Have-Stienstra gekregen. De dochters van Jan Bakker en Aaltje Veenbaas hebben het boekje rond 1888 gekregen. De titel is Ditjes en Datjes. Het bijzondere: het boekje is niet van papier, maar van stof.Gerritsma Sathe.

De heer Riekend Keuning kwam ruim twee jaar geleden, tijdens een presentatie van Kynhout in Heerenveen, bij ons met een verzoek: "Willen jullie eens uitzoeken wie Lamkje Aebeles was"? Haar naam staat op een windwijzer (van 1811) op onze boerderij. Door deze vraag van Riekend Keuning is er veel materiaal naar boven gekomen.

Lamkje Aebeles is rond 1754 geboren in de Compagnie bij Oudehorne. Zij trouwde op 13 mei 1787 met Anne Everens uit de Bovenknipe.

Anne Everens is rond 1750 geboren als zoon van Everen

Sijbes en Richtje Jolles. Everen Sijbes was bakker in de Bovenknipe. Hij leverde regelmatig brood aan de Armenvoogdij. Op 18 januari 1760 zelfs 117 stuks.

(gegevens van Arie van der Ploeg). Everen staat in de Quotisatiecohieren (belastingen) ook bekend als molenaar: aanslag 42-0-0 ( 42 carolus guldens was in die tijd een erg hoge aanslag). Bovendien was Everen toezichthouder bij de Armenzorg. Deze functie was voorbehouden aan pommeranten. Zijn zoon Anne Everens en zijn schoonzoon Jan Louwrens Baltjes traden voor deze functie in zijn voetsporen.

Everen Sijbes en Richtje Jolles hadden vier kinderen: Sijbe Everens, Anne Everens , Pieter Everens en Trijntje Everens.

Pieter Everens Baltje(s) (Boltje(s)) was bakker in de Bovenknipe. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jolle.

Pieters Baltje. Zijn bakkerij stond op de plek waar Cees Seinstra nu woont (Dominee Veenweg 133). Hij had ook een stuk land met boekweit aan de andere kant van de Compagnonsvaart, pal aan de oostkant van de boerderij van Bauke Cnossen (Dominee Veenweg 50). Minder leuk: op 12 februari 1842 werd Jolle door de rechtbank in Heerenveen veroordeeld tot een boete van fl. 25,- Oorzaak: de roggebroden die hij bakte, waren te licht van gewicht. Het is waarschijnlijk dat zijn oom Anne Everens en zijn pake Everen Sijbes bakker op dezelfde plek bakker zijn geweest.

Lamkje Aebeles en Anne Everens kregen twee kinderen: Aebele Annes (Mulder), geboren in 1792 in de Knipe en zeer jong overleden (ongehuwd) op 22 maart 1814. Aebele Annes was boer en woonde in de Knipe op huisnummer 222. In 1796 werd zijn zus Richtje Annes (Mulder) geboren. Zij trouwde op 16 april 1827 met Johan Gerritsma, de latere wethouder van Schoterland.

Op 19 september 1808 overleed Anne Everens op 58-jarige leeftijd. In 1811 ging Lamkje Aebeles wonen op de boerderij op de hoek van de Woudsterweg. Volgens de burgemeester P.O. van Vierssen kocht ze de boerderij met contant geld (zie brief van 20-1-1813 op dit paneel). Lamkje was een steenrijke vrouw. Ze betaalde verreweg de meeste belasting in de Knipe. Lamkje had nog een boerderij in de Bovenknipe nabij de Hofbrêge. Waarschijnlijk waar Romke Dijkstra's boerderij stond. Volgens het kadaster liepen de landerijen van de Compagnonsvaart tot aan de Hegedyk tussen Langezwaag en Gorredijk. Bovendien had ze elders nog talloze stukken land in haar bezit.

Memories van Successie van Lamkje Aebeles Mulder.

31 mei 1824 leent ze meubels uit met een waarde van fl. 483,- aan Hendrik Siezes de Boer, veenbaas te de Knipe.

4 juni 1824 leent ze een oorijzer uit met een waarde van fl. 75,- aan Hendrik Siezes de Boer t.b.v. zijn kind.

29 november 1824 koopt ze een roerend goed van Hendrik Siezes de Boer met een waarde van fl. 170,-

8 maart 1831 verkoopt ze vee, boerengereedschap, meubelen enz. Opbrengst fl. 983,-

Op 9 juni 1835 leent ze fl. 500,- uit aan haar tantezegger Jolle Pieters Boltje (bakker te Bovenknipe).

Lamkje had vaak onenigheid met de burgemeester P. O. van Vierssen ( verschillende brieven zijn daarvan het bewijs). Dit ging dan altijd over de hoeveelheid belasting die ze moest betalen. In 1831 verlaat ze de boerderij en verhuist naar Het Meer 55. Daar overlijdt ze op 9 juli 1835 op 81-jarige leeftijd.

Familie Gerritsma.

Naamgeving 30 januari 1812.

Gerrit Engles, schipper te Nijehaske, neemt de achternaam Gerritsma aan. Gerrit was gehuwd met Lijsbert Pieters van der Wal. Gerrit is in 1763 in Terhorne geboren en Lijsbert in 1771 in Nijehaske.

Hun kinderen: Engle 16 jaar, Pieter 12 Jaar, Johannes 11 jaar, Lutsen 8 jaar, Bouke 6 jaar, Hielke 3 jaar en Ale 1 jaar.

Op 18 april 1627 trouwde Johannes Gerritsma met Richtje Annes Mulder (dochter van Lamkje Aebeles). Zij kregen de volgende kinderen:

Gerrit Johannes Gerritsma geboren op 15-11-1828 te Nijehaske (zijn vader was toen nog schipper).

Anna Johannes Gerritsma geboren op 25-1-1834 te Nijehaske.

Elisabeth Johannes Gerritsma geboren op 24-4-1837 in Het Meer.

Anne Johannes Gerritsma geboren op 24-4-1837 in Het Meer.

Jeltje Johannes Gerritsma geboren op 18-8-1838 in Het Meer. ( Jeltje trouwde op 11-7-1862 met Anske Hendriks Siebenga; van Houtstek Siebenga : nu Dominee Veenweg 50).

Na het overlijden van Lamkje Aebeles trokken Johannes en Richtje in haar boerderij. In de periode 1860-1870 trokken hun zoon Gerrit en hun schoondochter Sijtske Cornelis Nijdam met de kinderen bij hen in. De namen van de kinderen: Joukje, Richtje, Klaasje, Johannes, Cornelis (Cees), Anne (hij werd later doopsgezind predikant) en Trijntje.

Johannes en Richtje gingen op 12 mei 1867 in Heerenveen wonen. Gerrit en Sijtske zijn in 1893 verhuisd naar Westermeer. Hun zoon Johannes en schoondochter Saakje Wijbes Lautenbach zijn in datzelfde jaar met hun vier kinderen ( Gerrit, Sijtske, Wijbe en Martje) op de boerderij gaan wonen.

Op 8 december 2014 heeft Johan Gerritsma, thans woonachtig naast het gemeentehuis in Heerenveen, de volgende aanvullende informatie verstrekt: zijn pake Johannes Gerritsma en zijn beppe Saakje Lautenbach verlieten in 1911 de boerderij en gingen op loopafstand wonen: Het Meer 249 (nu Koopal). Vanaf 1929 woonden de ouders van Johan (Gerrit Johannes Gerritsma en Antje Visser) op dit adres. Johan is daar in 1931 geboren. Zijn ouders woonden later in Het Meer 253 en verhuisden nog een keer: naar Het Meer 207(waar de firma Oenema nu is gevestigd).

De broer van Johan zijn pake, Cornelis (Cees) Gerritsma was boterhandelaar ( de sporen van de botermakerij zijn nog duidelijk te zien in de boerderij van Klaas Keuning). Hij was ook veevoederhandelaar. Van 1902 tot 1927 was hij wethouder van Schoterland. Deze baan past dus bij de familie Gerritsma. Cees had nog talloze andere functies: voorzitter van vier waterschappen; tevens was hij bijzitter in het kantongerecht in Heerenveen en voorzitter van de Friese Maatschappij van Landbouw, afd. Heerenveen.

Cees bezat 5 boerderijen: 3 op de Gaast, en 2 in Het Meer (no. 6 en no. 114). Deze laatste is Gerritsma sathe.

Cees en zijn vrouw Gesina de Haan hadden twee kinderen: Metje en Gerrit. Metje was in 1917 de derde vrouw in Nederland die als predikante afstudeerde. Zij ging op zondag bij voorkeur in de Knipe naar de doopsgezinde kerk om Anne Zernike te horen preken. In november 1917 werd zij te Baard als doopsgezind predikante bevestigd door haar oom Anne (zelf ook predikant). Op dat moment was Metje de enige vrouwelijke predikant in Nederland, want Anne Zernike had in 1915 haar ambt neergelegd in verband met haar huwelijk met Jan Mankes. Metje verruilde haar baan in Baard met Nes (Ameland). Later stond ze in Delft, Sint Anna Parochie en Giethoorn. In 1943 stond ze als predikante in de Knipe. Vervolgens was ze directrice van het vakantieoord Blijdenstein in Hilversum en daarna directrice van Renderloo bij Epe. Metje was ongehuwd en is op 27 september 1950 op 58-jarige leeftijd in haar ouderlijk huis te Oranjewoud overleden. Ze is net als haar ouders in de Bovenknipe begraven.

Gerritsma Sathe:

Oudeschoot 20 januarij 1813.

De Maire van de gemeente Knijpe aan de Heere OnderPrefekt van het Arrondissement Heerenveen.

Mijnheer de Onder-Prefekt.

Met terugzending van de ten dien einde bij Uedele Gestrenge missive van den 1 Iden dezer no. 11

(Divisie van Plaatselijk Belastingen) in mijne handen gestelde Requeste van Lamkjen Abels, weduwe van Anne Everens, heb ik de Eer te dienen van berigt:

Dat met voorbijgaan van het aangevoerde omtrent de ligging harer goederen, waarop zij is wonende, mij na ingenomen berigt, is gebleken, en ik mij ook overtuigd houde, dat de Suppliante in de eerste plaats moet worden beschouwd als een der begoedigsten in mijne gemeente: om dit te ontwikkelen neme men slechts in aanmerking:

1. Dat zij (zoo ik meen in den jare 1811) eene geheel nieuwe en moderne boerenhuizinge heeft gebouwd, die zij dadelijk met contante penningen heeft betaald.

2.  Dat zij ook een Kapitaal van duizenden guldens heeft uitstaan onder particulieren.

 

Helemaal onder staat de originele brief van de burgemeester van de Knipe P. O. van Vierssen. Het gemeentehuis stond op  de plek waar nu de heer Koopal woont.

 

 

 

Gerritsma sathe (vervolg).

Op 20 mei 1911 vestigden zich vanuit Oudehaske op Gerritsma sathe : Henderikus Bouma (geboren te Steenwijkerwold) en Annie Brouwer (geboren te Tjerkgaast). Zij hadden de volgende kinderen:

Matheus Jacobus Johannes (in 1907 te Oudehaske geboren).

Filippus Hubertus (ook in 1907 te Oudehaske geboren).

Jacobus Jozef (in 1910 te Oudehaske geboren).

De gegevens over de geboren dochters zijn in verband met de privacy nog niet openbaar.

Op 4 juni 1937 vestigde de heer Hilbert Keuning uit Oldeberkoop zich met zijn gezin op Gerritsma sathe. Hij werd op 8 mei 1954 opgevolgd door zijn zoon Riekend. In 1988 gaf Riekend het stokje over aan zijn zoon Klaas.

Deze gegevens zijn tot stand gekomen met de steun van Riekend Keuning en Johan Gerritsma. Hiervoor zijn wij hun veel dank verschuldigd.1900. Dit is een foto van de bakkerij van Andries Jonkers ( tussen 1870 en 1880 was het adres Het Meer 30A. Andries is geboren in Oldeholtpade en trouwde met Tjitske Vos. Zij kregen 8 kinderen, waarvan 3 zonen ook bakker werden: Harmen, Jan en Dirk. Zo te zien is de linker persoon Tjitske Vos. Andries ventte  met paard en wagen. Tussen 1900 en 1910 was het adres Het Meer 64. Tussen 1910 en 1920 was het adres Het Meer 74. De adressen veranderden om de tien jaar, maar hun bakkerij bleef op dezelfde plaats staan.  In de gezinskaarten tussen 1920 en 1940 staat Andries zijn naam nog wel, maar hij was toen weduwnaar.

Deze foto en ook de onderstaande zijn mij met de verhalen aangereikt door Feito van der Wal.


Dit is de beppe van Feito van der Wal. De foto is van omstreeks 1955.

Zij woonde bij de ouders van Feito in.

Feito kan nog heel wat verhalen vertellen over het wonen bij de Asbrug, 

Achter dit huis, de voormalige pastorie van de katholieke kerk stond het kerkje dat in 1841 is afgebroken.


Deze oude foto is aangeleverd door Feito van der Wal.

De man is Evert de Haan en zijn vrouw Fokje van der Wal. Evert is geboren op 23-1-1845 te Benedenknipe. Zijn ouders waren Iebele Gerrits de Haan en Jantje Everts Haanstra. Zijn vader was kleermaker. Iebele en Jantje  kregen 9 kinderen. De kinderen werden geboren in Het Meer, de Benedenknipe en de Bovenknipe.

Fokje van der Wal is geboren op 25-8-1852 te Haulerwijk als dochter van Egbert van der Wal en Antje Smit.

Evert en Fokje kregen 3 zonen: Roelof (1890) , Jurjen ( 1893) en Johannes ( 1896). Ze werden allemaal geboren in Haulerwijk. Hun vader Evert stond te boek als blauwverver/ stoffenverver.

 


Tjamme van der Meer als kleermaker aan het werk. Hij woonde naast de Rabo-bank ( aan de oostkant) op Meijerweg 61. Hij betrok in juni 1937 dit pand en verliet het in april 1979.

Hij was de vader van Jan Luit van der Meer, de huidige voorzitter van de historische vereniging Kynhout.


Dit is Germ ( Gerben) de jong met zijn zoon Jan. Germ was slager op Meijerweg 57, de latere Rabo-bank. Germ verliet het pand in april 1950.

Toen het later de Rabo-bank werd, was Edward Mulder de directeur. Het gezin woonde hier tot januari 1971 en verhuisde toen naar Meijerweg 106A. Edward bleef nog wel directeur.


De kruidenierswinkel van de familie Westink. Vroeger was het adres Benedenknipe 30 en tegenwoordig Meijerweg 55. Het stond pal naast de Rabo-bank (aan de westkant). De dochter van de familie Westink trouwde met Albert de Vries. Hij kwam in 1953 van Vlieland naar de Knipe en woonde hier. Het gezin de Vries ging in augustus 1972 naar de Fok 33 in Heerenveen. Albert de Vries was erg actief in het dorpsleven in de Knipe: hij heeft onder andere veel voor de Nij Brongergea Kerk gedaan.


Albert de Vries was ook actief voor Kynhout : hij zit helemaal achteraan. Arie (de voorzitter van Kynhout) heeft het woord. De burgemeester luistert naar Arie van der Ploeg, maar kijkt ook belangstellend naar het Kynhout-banket.

LR, Eduard Mulder, Albert de Vries, Els Puister, onbekend, Fenna Fabriek, vrouw burgemeester Reinders, burgemeester Reinders, Arie van der Ploeg.


Café Perridon in het Meer. Nu staat er een bungalow op het Meer 119. Johan Perridon was de laaste kastelein. Tientallen kasteleinen gingen hem voor. Perridon was behalve caféhouder ook handelaar in oud papier, oud ijzer en oude stenen. Zijn zoon Willem woonde met de kleinkinderen op Het Meer 115 (informatie van Koen de Jong)Fok 33 in Heerenveen. Deze H.B.S. werd in 1875 gebouwd. Dit gebouw stond tot 1934 in de gemeente Aengwirden. Hetzelfde gold voor de Heerenwal en het station dat tot 1934 onder de gemeent Haskerland viel. In 1968 werd een nieuwe H.B.S. gebouwd bij de rotonde. Dit gebouw werd toen veranderd in de M.E.A.O. ( middelbaar economisch en middelbaar onderwijs). In 1974 werd ik ( Marten Dijk) hier als leraar Duits aangesteld. Heel toevallig waren twee van mijn leerlingen Willem en Bea Perridon de kleinkinderen van caféhouder Perridon uit het Meer. In het huisje naast het grote gebouw woonde de conciërge met zijn gezin. En wie was de conciërge : Albert de Vries , die met de dochter van Westink getrouwd was. In de werkplaats onder de school had Albert alle ruimte voor zijn liefhebberij: schaatsen maken.


Dit naaimateriaal heeft Kynhout gekregen van Elske Oosterdijk. De naam van de Winkelier staat vermeld: Frans Wijma.
Dit is de voorkant van een speelboek voor kinderen uitgegeven door manufacturier Frans Wijma. Dit boekje hebben we gekregen van de familie Libbenga uit Heerenveen.

Dit is de achterkant van het speelboekje. Frans Wijma, koopman in manufacturen is geboren op 4 november 1883 te Delfstrahuizen. Hij trouwde in Schoterland op 15 januari 1920 met Janke de Vries uit Stiens. Hij kwam samen met zijn vrouw op 9 november 1922 van Terband naar de Benedenknipe 17 (nu Meijerweg 27).


Hier woonde Frans Wijma. Daarna was het een kruidenierszaak van Boersma. In 1963 was Klaas Jongsma hier kruidenier. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Anne.


Deze foto is genomen in 1969 van de kruidenierszaak van Klaas Jongsma. Het pand werd in 1967 verbouwd.


In 1967 stond deze advertentie in de krant in verband met de verbouwing van de kruidenierszaak Jongsma op Meijerweg 27. Destijds was dit een acceptabele tekst. Dat de heren natuurlijk een rokertje krijgen, zou tegenwoordig veel commentaar opleveren.


Het personeel van de kruidenierszaak Jongsma: van links naar rechts: Betje de Roos ( Gersloot), Gerrit Oord, mevrouw Jongsma en haar man Klaas Jongsma.


Damesorkest "Fake " in de tent op de Veensluis. Van links naar rechts : Ietske Boerstra, Tineke Bosscha en Koosje Koopmans.


Deze foto is de O.L.-School te Benedenknijpe van 1919. Kynhout heeft deze foto gekregen van mevrouw J. Vellinga-Westra uit Heerenveen. Vrijwel alle namen staan hier onder.

Achterste rij: de onderwijzeres van der Meulen, Ids Postma, Eelke Woudstra, Dirk Pasma, Hennie Woudstra, Wietse Woudstra, Rein Postma, Lolke Woudstra, meester Bosma en meester Boersma.

Middelste rij: Joukje van het Meer, Grietje Westra, Joukje Westra ( Joukje is geboren in Leeuwarden en ze trouwde in 1933 in Schoterland met de huisschilder Thomas Hellinga) , Aukje Halbertsma, Martje Pasma, Aaltje Lawant, Marijke Woudstra, Jantje Jager, Gré Woudstra en Aaltje Halbertsma.

Derde rij (knielend) : Reitse van der Meer, Eppie van der Schoot, Fedde Lawant, Reitse van der Meer, Jouke Lukkes, Bertus Westerbeek, Wieger Menger, Jaap Jager, Bart Jager, Jochem van der Meer en ???  .

Liggend: ???  , zus Westerbeek en Pieter Woudstra.


Deze foto en de volgende negen foto's komen van Feito van der Wal.

Links Roelof Klaver en rechts Bouwe de Vos.                                            Bouwe was een oom van Roelof. Bouwe woonde aan de Groenswijk bij Bontebok (boer).                                                                                         Roelof was een broer van Imke Klaver.                                                         Hij woonde ten oosten van Bontebok.                                                           Hij was veehouder bij de Spekpôledraai. 


1933. Het veteranenteam van Read Swart. Staand van links naar rechts: Pieter Koen, Piet Koen, Sietze Koen (aanvoerder), Gooie Brouwer en Klaas Teijema. Knielend van links naar rechts: Tjeerd Nutters, Minse Pijlman en Jan Schurer (Katlijk). Zittend van links naar rechts: Jaap Bosma, Imke Nutters ( met bal) en Ritske Staphorsius.


1925. Hendrik Jan Ruiter met zijn huishoudster mejuffrouw Bouma. Hendrik woonde op de hoek van de Veensluis en de Zestienroeden. Op deze foto was hij 74 jaar. Hendrik woonde tegenover de zuivelfabriek. Hij zit behoorlijk in het verband. Dit was wel logisch, want er was een overval op hem gepleegd. Deze foto komt uit het blad "Het Leven"uit Amsterdam.


1930. Op het voetbalveld van Read Swart. Eppie van der Schoot probeerde appels aan de toeschouwers te verkopen. De volwassenen van links naar rechts: Teunis Bosscher, Eppie van der Schoot en Tjeerd Nutters.


1925. Op een zondagmorgen in Bouma's Laantje: de verbinding tussen de Woudsterweg en het fietspad. Van links naar rechts: Aalsen Brouwer ( zoon van de hellingbaas), Boele Veldman ( timmerman), Jaap Meyer ( administrateur van het gasbedrijf), Kobus Scheper ( kaasventer) en Eppie van der Schoot ( groentehandelaar).


D ouders van Eppie van der Schoot: Pieter Bart van der Schoot en Berber van der Schoot-Vonk. Ze hadden een groentekwekerij naast het Joodse kerkhof. Pieter is in 1869 in het Meer geboren en Berber in 1866 in Tjalleberd.


Dit is de vrouw van Klaas Bosma. Klaas was directeur van de zuivelfabriek in de Bovenknipe.  Hij is geboren op 30 december 1890 in de Bovenknipe.  Zijn vrouw heette Maartje van Twisk. Zij kwam uit Spanbroek. Dit huis staat bij de Foksebrêge. Op 13 april 1921 kwamen ze van Sneek naar de Knipe. Het adres was destijds Bovenknipe 159. (nu Dominee Veenweg 44; het huis van Rudy en Wolter van het Meer) 


Het personeel van de zuivelfabriek in de Bovenknipe. De naam van de jongen helemaal rechts is niet bekend. Boven van links naar rechts: Bjinse Bosscher, Imke Nutters. Leo Bruinsma, Pieter de Bos, Paulus Halbertsma, Rein Soet en Harm Fabriek. Beneden van links naar rechts: Cornelis Looienga, Pieter Koen en de directeur Klaas Bosma (genietend van zijn pijp). Helaas ontbreekt Jan Jonkman op deze foto. Hij was machinist in de zuivelfabriek en later had hij een rijwielhandel.


Deze foto is genomen rond 1930 voor het huis van Vis (Het Meer 135), naast Klaas Brouwer (Het Meer 136). Dit zijn de dochters van Johannes de Jong ( geboren in 1899 te Benedenknipe) en Jantje Liemburg ( geboren in 1900 te Jubbega Schurega). Van links naar rechts: Aaltje (1924), Dirkje 1928 en Tjitske (1923). Ze kregen nog 2 broertjes: Harmen ( 1930) en Jacob ( 1938). Het gezin de Jong kwam in 1927 van Avereest naar de Knipe. Het adres was destijds Benedenknipe 164 ( Meijerweg 18).Dit is een advertentie van bakker Meindert Reindersma. Hij woonde op Meijerweg 77, waar nu bakker Boonstra zit. Meindert Reindersma werd in 1879 in Drachten geboren. Hij trouwde op 21-3-1903 te Smallingerland met Gerritje de Glee uit Oudega ( Hemelumer Oldeferd). Ze kregen vier kinderen, die allemaal in de Benedenknipe zijn geboren: Douwe (1906), Riemke ( 1907), Sietske ( 1911) en Wobbe ( 1915).


Dit is bakker Reindersma. In zijn vrije tijd vond hij het prachtig om groenten te verbouwen voor zijn gezin. Destijds was dat voor veel mensen normaal. Deze foto heeft Kynhout gekregen van zijn dochter: Riemke Welles - Reindersma.

Maak jouw eigen website met JouwWeb